人妻系列征服小说人妻系列征服小说

Changing The face of Productivity.人妻系列征服小说

Productive.l is a game changing productivy app that utilizes gamification and social influence toget you working.

Gamification人妻系列征服小说

Amass points to level and earn rewords based on you're Produtivy.

Social人妻系列征服小说

Get more productive with tips from friends and complete to earn points.

Productivity人妻系列征服小说

Soon enough,you'll be completing projects left and right faster than ever.

Gamification人妻系列征服小说

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Social人妻系列征服小说

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Download Producteve.ly for Free 人妻系列征服小说

Awesome Reviews人妻系列征服小说

This is Photoshop's version of Lorem ipsum.Proin Gravida nibh velit actor aliquet.Aenean sollicitudian,Lorem quis bibendum actor,nii elit consequant ipsum,nec sagittis sem nibh id elit. diis sed odio sit amet mauris.

This is Photoshop's version of Lorem ipsum.Proin Gravida nibh velit actor aliquet.Aenean sollicitudian,Lorem quis bibendum actor,nii elit consequant ipsum,nec sagittis sem nibh id elit. diis sed odio sit amet mauris.

This is Photoshop's version of Lorem ipsum.Proin Gravida nibh velit actor aliquet.Aenean sollicitudian,Lorem quis bibendum actor,nii elit consequant ipsum,nec sagittis sem nibh id elit. diis sed odio sit amet mauris.

This is Photoshop's version of Lorem ipsum.Proin Gravida nibh velit actor aliquet.Aenean sollicitudian,Lorem quis bibendum actor,nii elit consequant ipsum,nec sagittis sem nibh id elit. diis sed odio sit amet mauris.

现在好了,现在不用担心恶鬼门的威胁了,他们自然就可以放松一下了,一张一弛,只有这样才不会把人累坏,也不会让人产生逆反的心理。

“不会,当然不会了,那些核心弟子现在实力虽然不怎么样,但是他们的实力,却还是很不错的,毕竟有那么多的资源供他们去挥霍,但是他们的平均实力,就要比其它宗门差了,当然,这些并不是重要的,重要的是,他们挡住了所有人的路,让所有内门弟子都没有了前进的动力,在加上玉虚子的欺压,所有内门弟了,以后怕是也只能是内门弟子了,我不想当一辈子的内门弟子,我还想要在前进一步,我还想要追求那长生大道,所以我只能另想办法了,而加入探海宗就是唯一的办法。”

李悦明自然不会让自己受太多的苦,他进了刑堂之后,直接就给动手上刑的人送了礼物,几人只是受了一些皮外伤,就从刑堂里走了出来。

其它宗门的人,怎么也没有想到,赵海竟然会这么快就对他们进行攻击,他们苍促之间的抵抗,根本就挡不住赵海他们的攻击。

而且在答应了赵海之后,慧德大师也查看了一下地图,他发现铁佛寺的位置,离他们万佛寺真的不远,要是有必要的话,铁佛寺完全可以威胁到万佛寺的安全。

随后赵海让他们休整一天,第二天在去收复铁佛寺的地盘。一天的时间就这么过去了,第二天一早,赵海一声令下,铁佛寺这里的百万大军同时开出,四面出击,对所有被其它宗门占了的铁佛寺地盘进行攻击。

剑修联盟的人也找到了赵海,他们也有不少的弟子在圣门秘境里,现在全都生死不知,但是他们得到的答案,跟万佛寺是一样的,都说赵海闭关了。

李万山静静的坐在自己的书房里,他的手里拿着一块玉简,现在离赵海离开剑舞分堂这里,已经过去十天的时间了,这十天的时间他一直在忙,忙着把一些原剑舞宗的弟子和长老送走,忙着迎着一些新来的弟子,忙着了解探海宗运行模式,忙着了解怎么对剑舞宗进行改革。…,

可以说劳拉她们说赵海在闭关,其实也没有说错,赵海现在的情况,说他是在闭关也一点没有错了,只不过他跟一些的闭关不同,他是可以随时出去的。

闻威摇了摇头道:“没有,我一直都是剑舞宗的人,我只是说出我自己的看法,宗主你怎么选择,我就怎么做,你选择投降,以后我就是探海宗的人,你选择反抗,我也愿意为剑舞宗战斗到最后一刻。”

高云峰笑着道:“要是你真的这么决定的话,可以向宗门打一份报告,要是宗主觉得这样可以的话,我想他应该会答应你的,不过你也知道,最近一段时间,我们探海宗扩张的很快,有很多的地方都缺人,所以宗主不一定会让我们留下来,毕竟这一次宗门把剑修联盟那些宗门给拿下来,却没有留下多少人,那些地盘也是需要有人管理的,我们这些人,弄不好就会被派到那里去了。”

闻威看着李万山,叹了口气道:“宗主,正是因为我与探海宗接触的最多,所以我才不知道要说什么,探海宗与其它的宗门不一样,他是一个新兴的宗门,虽然他是由多个宗门合并而成的,但是整个探海宗,却是以剑九为主的,所有探海宗的人,全都要听他的,到目前为止,我还没有发现,有人敢不听剑九的话,他是一个十分强势的宗主,同样的,也是一个十分有野心的宗主,最重要的是,他不只有野心,他还有手段,宗主,我的想法就是,不要与探海宗为敌。”

李万山看着闻威道:“难道说我们就没有第三种选择吗?现在剑灵界马上就会大乱了,以前剑灵界也发生过几次大乱,每一次都会有一些小宗门,称机崛起,难道我们就不能吗?”

劳拉等闻威他们离开之后,就直接把这件事情告诉了赵海,赵海听后也只是点了点头,他没有生那些剑修联盟的气,因为他感觉没有必要跟那些人生气,真的是没有必要,跟那些人生气,一点儿用都没有,现在他想的,就是怎么把剑修联盟的地盘,全都给吞了。

这在以前是不可想象的。以前都是各宗门收拾那些妖兽,从来都是那些妖兽的死伤,比各大宗门重,什么时候反过来了?

冯林虎也看到了李悦明,他冲着李悦明点了点头道:“李师弟,等你领完了罚之后,能否去我那里,我们好好的聊聊?”

很快的众人就做出了他们的选择,随后依次的走上前去,把自己后里的玉牌,放进了箱子里,等大家把玉牌都放进了箱子里之后,众人这才退回到了自己的坐位上,但是他们却没有去看别人,也没有任何的反应,只是静静的坐在那里,一个个全都是面无表情,很显然,他们不想让别人知道他们的心思,也不想让别人以为他们之间是在串联,所以他们不敢有任何的表情,甚至不敢有太大的动作,只是静静的坐在那里,静静的等着结果,等着这个决定了剑舞宗未来命运的结果。

而这时从长老群中,走出了一个人,这个看起来四十多岁,圆脸,身材有些胖,整个人给人一种十分圆滑的感觉。

整个剑灵界的气氛,也因为圣门和魔门的联盟,而一下就变得紧张了起来,唯一没有什么变化的,就是自由贸易区那里,自由贸易区那里,现在到是更加的热闹了,因为各宗门都感觉到了风雨欲来的气息,他们都想要储存战略物资,一时之间自由贸易区那里,战略物资不由得一下就紧张了起来,达到了有价无市的地步。

于悦明他们回到了玉云宗之后。马上就找到了管理内门弟子的长老,管理内门弟子的长老,名叫玉虚子,是玉云宗里的一位实权长老,要知道他管理的可是内门弟子,要不是实权长老,也干不了这个活。

人妻系列征服小说